Select your country

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Obchodní a dodací podmínky

1. Závaznost obchodních podmínek
1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek společnosti ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., se sídlem Brno, Pflegrova 9, PSČ 613 00, IČ: 15528154, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 37752, je úprava základních podmínek a smluv na dodávku zboží.
1.2. Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o. jako prodávajícím (dále také jen „prodávající”) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále také jen „kupující”), se bude řídit těmito VOP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy na dodání zboží je akceptace těchto VOP. Smluvní ujednání odchylující se od těchto VOP mají přednost před zněním VOP.
1.3. Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek lze nahradit pouze výslovným ujednáním v písemné smlouvě. Písemná smlouva je buď s podpisy účastníků na téže listině, nebo má podobu objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím, opatřené podpisy účastníků. „Podpisem“ se pro tyto účely rozumí i slovní vyjádření jména podepisující osoby v elektronické korespondenci, „listem“ i jiný nosič informací, např. e-mail a „písemnou formou“ i forma faxová či elektronická.
1.4. Všeobecné obchodní podmínky ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o. tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o. a kupujícím.

2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.2. Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží. Prodávající se prodejem zboží nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
2.3. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu nebo její zálohu ve stanovené výši a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou, případně těmito podmínkami.

3. Uzavírání kupních smluv
3.1. Kupní smlouva se uzavírá písemně a musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat kupujícího.. Kupní smlouva musí být uzavřena na základě svobodné a vážné vůle obou smluvních stran.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví
4.1. Místem převzetí objednaného zboží kupujícím je provozovna prodávajícího: Želivec 344, 251 68 Sulice, není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného.
4.2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná kupujícího zastupovat, popř. zmocněnec kupujícího nebo dopravce, a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.).
4.3. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vynaložené náklady za uskladnění tohoto zboží ve výši 1% + DPH z ceny nepřevzatého zboží, nejméně však 500,- Kč + příslušnou sazbu DPH za každý den prodlení kupujícího. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží delším 10 dnů, může prodávající zboží prodat za libovolnou cenu třetí osobě; v takovém případě však je kupující povinen zaplatit prodávajícímu ztrátu z prodeje ve výši rozdílu kupní ceny dohodnuté s kupujícím a kupní ceny dosažené náhradním prodejem a dále smluvní pokutu ve výši kupní dohodnuté ceny zboží.
4.4. Prodávající je oprávněn odmítnout dodat zboží kupujícímu zejména tehdy, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím, nebo pokud kupující jedná v rozporu s ustanovením jiných dohod nebo smluv mezi prodávajícím a kupujícím.
4.5. Nebude-li výslovně písemně dohodnuto s kupujícím jinak, má se za to, že na kupujícího přejde vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny za zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku převzetí zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky
5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě, a to zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, nebo v hotovosti. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu.
5.2. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě a v měně stanovené prodávajícím na faktuře. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Není-li písemně dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem, nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.
5.4. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.5. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči sjednané měně o více než 5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, sjednaná v kupní smlouvě, bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky
6.1. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se v plné výši náhrady škody, vzniklé prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího, ustanovení § 2050 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se nepoužije.
6.2. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.
6.3. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 10 dnů.
6.4. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů.
6.5. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne.
6.6. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny.
6.7. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastoupení.
6.8. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností se řídí ustanoveními OZ., pokud si smluvní strany nesjednají v kupní smlouvě něco jiného.
6.9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a toto odstoupení od smlouvy nemá oporu ve smlouvě, v těchto podmínkách nebo v zákoně, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny objednaného zboží, pokud si smluvní strany neujednají písemně něco jiného. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží
7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech. Kupující je povinen takto dodané zboží převzít.
7.2. Za okamžik převzetí zboží kupujícím se považuje den, kdy si kupující převzal zboží v sídle prodávajícího nebo den, kdy došlo k předání zboží prvnímu dopravci k přepravě (dopravní, poštovní či jiné) nebo den, kdy si kupující převzal zboží v jiném místě dohodnutém ve smlouvě. Dokladem prokazujícím dodání zboží je zápis prodávajícího o možnosti si zboží vyzvednout, nebo dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě.
7.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.
7.4. Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku zboží pro kupujícího.

8. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamace
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. OZ).
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je ve smlouvě ujednaném množství, jakosti a provedení, nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
8.3. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující věc převzal, má vlastnosti, které si strany ujednali, případně takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné; že se hodí k účelu, který pro její použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.4. Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Pokud prodávající dodá menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ustanovení o vadách. Kupující je povinen reklamovat vady pouze písemnou formou, přičemž reklamace musí obsahovat zejména označení reklamovaného zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované zboží pochází, (číslo faktury) a popis vady. Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícího, včetně záruky, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny.
8.5. Kupující je povinen věc podle možností prohlédnout co nejdříve po převzetí věci a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství.
8.6. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.
8.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo dle písm. a, b, c, nebo d) tohoto článku si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li si kupující své právo včas má práva dle článku 8.8.
8.8 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, dodat to co chybí nebo odstranit právní vady. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně, případně v sídle nebo místě podnikání, je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 10 pracovních dnů po obdržení protokolu o vadách od kupujícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ve lhůtě přiměřené povaze věci a její vady. Prodávající odpovídá pouze za takové vlastnosti zboží, které jsou výslovně sjednány ve smlouvě, jinak odpovídá pouze za splnění obecných technických požadavků dle technických norem pro uvedený typ zboží v době dodávky.
8.11. Kupující nemá právo z vadného plnění u zboží, které bylo nevhodně či neodborně používáno, nepřiměřeně namáháno, došlo u něj k neautorizovaným zásahům nebo prodáno kupujícím třetí osobě. Prodávající neodpovídá též za hotové výrobky a zboží jiných výrobců či dodavatelů, pokud jím nebyly samostatně zpracovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody, které by v důsledku vad zboží vznikly či mohly vzniknout. Prodávající neodpovídá za žádných okolností, včetně odpovědnosti výrobce za produkt, za nahodilé, nepřímé či následné ztráty nebo škody včetně ušlého zisku, ušlé výroby, nebo nároků ze strany zákazníků kupujícího. Vůči prodávajícímu nelze uplatnit z titulu odpovědnosti jakýkoliv nárok, pokud je oznámení učiněno po 180 dnech od dodání zboží kupujícímu.

9. Doručování
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
9.2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
10.2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.
10.3. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
10.4. Právní jednání, na základě kterého má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, vyžadují písemnou formu.
10.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, úrocích z prodlení a náhradě škody.
10.6. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, není-li písemně sjednáno jinak.
10.7. Prodávající má právo informovat třetí osoby o svých pohledávkách za kupujícím, a to zejména jak prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků tak i internetu. V souladu s tímto právem má prodávající také právo obrátit se na třetí subjekty se žádostí o společný postup vůči kupujícímu např. v rámci insolvenčního řízení.
10.8. V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním.
10.9. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen věcně příslušným soudem v Brně.
10.10. Smluvní strana kupní smlouvy není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit uzavřenou smlouvu, tedy převést práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající na třetí osobu. Dojde-li k převodu podnikatelské činnosti smluvní strany na třetí osobu, je smluvní strana oprávněna na tuto třetí osobu písemnou smlouvou převést práva a povinnosti z kupní smlouvy výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany; postupovaná smluvní strana není povinna souhlas udělit a je na jejím plném uvážení, zda jej udělí či nikoliv.
10.11. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.ulbrich.cz.
10.12. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014 (IV aktualizace).
© Copyright 2024 Ulbrich Group
První stranaProduktyZprávy / novinkyKe staženíVideoObchodní partneřiO společnostiMapa stránekZřeknutí se odpovědnostiObchodní a dodací podmínkyCookiesISO CertifikátyPolitika kvalityOchrana dat
Zpět nahoru
https://www.ulbrich.cz/,https://dir.ulbrich.si/,cze
Používáme soubory cookie, které nám pomáhají se statistikami, aby vaše zkušenosti zde byly jedny z nejlepších. Pokud nejsou podle vašeho vkusu, můžete je zakázat. Pokud však budete pokračovat v procházení stránky bez změny nastavení, rozumíme tomu, že plně souhlasíte s používáním souborů cookie.
Nastavení souborů cookiePOKRAČOVAT V ZOBRAZENÍ STRÁNKY
NASTAVENÍ COOKIE

Používáme také soubory cookie, které nám pomáhají se statistikami, aby byl váš zážitek zde jeden z nejlepších. Ale nebojte se – jsou domácí.
Více si o tom můžete přečíst Upozornění o souborech cookie, a níže je můžete vypnout nebo zapnout.
ULOŽIT NASTAVENÍ